Przetargi

Kraków, 31.05.2016 r.

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków Tel.: (12) 640 19 40 fax: (12) 640 19 45 spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną, na podstawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (tekst jednolity z 4 grudnia 2015 r., poz. 2033)  zaprasza do przetargu łącznego mającego na celu:


1. Ustalenia podmiotu, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej. 
2. Sprzedaż prawa własności nieruchomości składającej się z  niezabudowanej działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 415/32 o powierzchni 1,1200 ha, położonej 
w Niepołomicach - Podłężu, objętej Kw KR21/00023238/9 Właścicielem działki jest Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
3. Działka nr 415/32 położona jest na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej – podstrefa  Niepołomice. Nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice –– leży w obszarze terenów zabudowy produkcyjno-usługowej, oznaczonym symbolem PT
4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 1.322.496,00 zł. Cena obejmuje należny podatek VAT.
5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu (SIWP) za cenę 10.000,00 złotych plus VAT. SIWP, zawierająca szczegółowe warunki przetargu i opis nieruchomości jest dostępna 
w siedzibie spółki, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00. – 15.00., po uprzednim wpłaceniu na rachunek bankowy: BPS S.A. Oddział w Krakowie, numer rachunku: 75 1930 1220 2012 1212 4789 0002 podanej kwoty i wpłaty wadium 
w wysokości 250.000,00 zł.
6. Oferent wybrany w drodze tego postępowania będzie zobowiązany do:
zawarcia warunkowej umowy sprzedaży prawa własności ww. nieruchomości (umowa przyrzeczona), w terminie 14 dni od uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy.
7.  W przypadku nie przystąpienia oferenta do: 
niniejszego postępowania przetargowego,
warunkowej umowy sprzedaży prawa własności ww. nieruchomości we wskazanym terminie, wadium nie podlega zwrotowi i ulega przepadkowi na rzecz Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o.
8. Oferty będą oceniane według kryteriów zawartych w podanym wyżej rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego 
(teks jednolity z 4 grudnia 2015 r., poz. 2033) 
9. Oferty należy składać w siedzibie spółki w terminie do dnia 23 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.
10. Przetarg na zbycie prawa własności nieruchomości i udzielenie zezwolenia odbędzie się w dniu 24 czerwca 2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki.
11. Spółka zastrzega sobie zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Kraków, 24.05.2016 r.

zapytania ofertowe DAiI 1/05/2016:
Kompleksowa usługa porządkowo-czystościowa wybranych powierzchni w budynku Inkubatora Technologicznego KPT przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14  w Krakowie.
Ogłoszenie o wyborze Wykonawcy DAiI 1_05_2016

Kraków, 11.05.2016 r.
zapytania ofertowe DAiI 1/05/2016:
Kompleksowa usługa porządkowo-czystościowa wybranych powierzchni w budynku Inkubatora Technologicznego KPT przy ul. prof. Michała Życzkowskiego 14  w Krakowie.

Zapytanie ofertowe DAiI 1/05/2016
Załącznik nr 1  Formularz oferty nr postepowania DAiI 1/05/2016
Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 Wzór umowy.

Kraków, dnia 10.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE :
Na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji Digital Dragons 2016.

Informacja o wyborze wykonawcy

Kraków, dnia 02.03.2016 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE :
Na zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji Digital Dragons 2016.

Zapytanie Ofertowe
Opis przedmiotu zamówienia_DD2016
Załącznik nr  1_Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do ZO_wymiary stoisk

Załącznik nr 3 do ZO usługi dodatkowe

umowa_DD_2016

 

Kraków, dnia 12.10.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Wykonanie i wdrożenie oprogramowania zarządzającego na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)

Numer ogłoszenia: 270218 - 2015; data zamieszczenia: 12.10.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP
SIWZ wraz z załącznikami

Termin składania ofert: 20.10.2015 r., godz. 12:00

20.10.2015 r.
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 23.10.2015 r. godz. 12:00Kraków, dnia 25.09.2015 r.

Organizacja konferencji „Annual Business in Małopolska Meeting 2015

Informacja o wyborze wykonawcy

Kraków, dnia 16.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa oprogramowania i wdrożenie  dodatkowej funkcjonalności umożliwiającej bieżącą i okresową analizę wykorzystania zasobów chmury obliczeniowej z punktu widzenia administratorów środowiska, tj. usługodawcy oraz klientów, tj. organizacji i użytkowników dla posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania do zarządzania zasobami chmury obliczeniowej w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)

Numer ogłoszenia: 242860 - 2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP
SIWZ
Załączniki nr 1-6 oraz 9 do SIWZ

Termin składania ofert: 25.09.2015 r., godz. 12:00

12.10.2015 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kraków, dnia 14.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Organizacja konferencji „Annual Business in Małopolska Meeting 2015

Numer ogłoszenia: 239872 - 2015; data zamieszczenia: 14.09.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP
SIWZ
Załączniki nr 1-7 do SIWZ

Termin składania ofert: 24.09.2015 r., godz. 10:00

18.09.2015
Wyjaśnienia SIWZ nr 1
Wyjaśnienia SIWZ nr 1 (załączniki)

Kraków, dnia 12.06.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zakup licencji na korzystanie z bazy wiedzy do Repozytorium Wiedzy w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” PO IG 5.3

Numer ogłoszenia: 142884 - 2015; data zamieszczenia: 12.06.2015 r.

Znak ZP/7/5.3-2/2015

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP
SIWZ

Termin składania ofert do dnia: 23.06.2015 r., godz. 12:00

22.06.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 1
Zmiana ogłoszenia BZP

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 26.06.2015 r., godz. 12:00

25.06.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 2
Zmiana ogłoszenia BZP

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 03.07.2015 r., godz. 12:00

30.06.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 3

28.08.2015 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Kraków, dnia 22.04.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach projektu: „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3).

Numer ogłoszenia: 2015/S 078-137786; data zamieszczenia: 22.04.2015 r.
Znak ZP/5/5.3-2/2015

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.Urz.UE
SIWZ
SIWZ - załącznik nr 2 - Wzór specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń i specyfikacji oferowanego oprogramowania wraz z zasadami licencjonowania (w wersji edytowalnej)
SIWZ - załącznik nr 3 - Wymagane funkcjonalności elementów zarządzania i monitoringu infrastruktury środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych
SIWZ - załącznik nr 8 - Wzór umowy
SIWZ - wzory formularzy (w wersji edytowalnej)

Termin składania ofert do dnia: 28.05.2015 r., godz. 12:00

27.05.2015 r.
Modyfikajca SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do Dz.Urz.UE

Zmiana terminu składania ofer: 03.06.2015 r., godz. 12:00

17.06.2015 r.
Wybór oferty cz. 1,2,3, unieważnienie cz.4 

Kraków, dnia 10.04.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialnego) w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3).

Numer ogłoszenia: 2015/S 070-124301; data zamieszczenia: 10.04.2015 r.

Znak ZP/4/5.3-2/2015

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.Urz.UE
SIWZ
SIWZ - załącznik nr 3 – Opis przedmiotu zamówienia
SIWZ - załącznik nr 8 - Wzór umowy
SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej

Termin składania ofert do dnia: 19.05.2015 r., godz. 12:00

20.04.2015 r.
Informacja o sprostowaniu ogłoszenia - przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

15.05.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 1
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla częsci nr 1 - aktualizacja 15.05.2015 r.
Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 3 - aktualizacja 15.05.2015 r.
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

Zmiana terminu składania ofert: 08.06.2015 r., godz. 12:00

18.05.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 1 (skan)

26.05.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 2

29.05.2015 r.
Modyfikacja SIWZ nr 1

22.06.2015 r.
Wybór oferty najkorzystniejszej - części 2 i 3

26.06.2015 r.
Wybór oferty najkorzystniejszej - część 1

Kraków, dnia 28.03.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach projektu: „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3).

Numer ogłoszenia: 2015/S 062-108049; data zamieszczenia: 28.03.2015 r.

Znak ZP/2/5.3-2/2015

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.Urz.UE
SIWZ
SIWZ - załącznik nr 2 - Wzór specyfikacji technicznej oferowanych urządzeń i specyfikacji oferowanego oprogramowania wraz z zasadami licencjonowania (w wersji edytowalnej)
SIWZ - załącznik nr 3 - Wymagane funkcjonalności elementów rozbudowy środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych
SIWZ - załącznik nr 8 - Wzór umowy
SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej

Termin składania ofert do dnia: 04.05.2015 r., godz. 12:00

13.04.2015 r.
Modyfikacja SIWZ nr 1
Aktualizacja załącznika nr 2 do SIWZ  - wzoru Specyfikacji technicznej (w wersji edytowalnej)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - przesłane do publikacji w Dz.Urz.UE

Zmiana terminu składania ofert: 06.05.2015 r. godz. 12:00

16.04.2015 r.
Modyfikacja SIWZ nr 2
Aktualizacja załącznika nr 2 do SIWZ - wzoru Specyfikacji technicznej (w wersji edytowalnej)

20.04.2015 r.
Modyfikacja SIWZ nr 3
Informacja o sprostowaniu ogłoszenia o zamówieniu - przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

Zmiana terminu składania ofert: 13.05.2015 r., godz. 12:00

28.05.2015 r.
Wybór oferty najkorzystniejszej (cz. 1,2,3) i unieważnienie postępowania (cz.4)Kraków, dnia 18.03.2015 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dostawa wyposażenia i oprogramowania dla potrzeb Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w ramach projektu: „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3).

Numer ogłoszenia: 2015/S 054-094045; data zamieszczenia: 18.03.2015 r.

Znak ZP/1/5.3-2/2015

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.Urz.UE
SIWZ
SIWZ - załącznik nr 3 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
SIWZ - wzory formularzy w wersji edytowalnej

Termin składania ofert do dnia: 23.04.2015 r., godz. 12:00

14.04.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 1
SIWZ - załącznik nr 3 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (aktualizacja 14.04.2015 r.)
SIWZ - załącznik nr 3 (aktualizacja 14.04.2015 r. - wersja poglądowa)
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 28.04.2015 r., godz. 12:00

24.04.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 2

24.04.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 3
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 04.05.2015 r., godz. 14:00

28.04.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 4
Wyjaśnienia SIWZ nr 5

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 06.05.2015 r., godz. 12:00

05.05.2015 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 6
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert: 13.05.2015 r., godz. 12:00

06.05.2015
Wyjaśnienia SIWZ nr 7

26.05.2015 r.
Wybór oferty w zakresie cz. 2

29.05.2015 r.
Wybór oferty w zakresie cz. 1

Kraków, 2 października 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej do Meksyku i Panamy dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego”
(PO IG 5.3)

Numer ogłoszenia: 327526 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
Znak ZP/1/5.3-2/2014

Treść ogłoszenia
SIWZ
SIWZ - załączniki 1-5 w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: do dnia 10.10.2014 r., do godz. 12:00

22.10.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 

Kraków, 18 września 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:
Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14
Numer ogłoszenia: 327526 - 2014; data zamieszczenia: 02.10.2014
Znak ZP/10/5.3-2/2014

Treść ogłoszenia
SIWZ

Termin składania ofert: do dnia 30.09.2014 r., do godz. 12:00

26.09.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ

10.10.2014 r.
Wybór oferty najkorzystniejszej

Kraków, 17.09.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu na finansowanie Projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego (PO IG 5.3)

Znak ZP/9/5.3-2/2014

Treść ogłoszenia przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączników

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.10.2014 roku, godz. 12:00

22.09.2014 r.
Wyjaśnienia ogłoszenia nr 1

26.01.2015 r.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Kraków, 8 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokończenie realizacji budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego(PO IG 5.3).

Numer ogłoszenia: 2014/S 151-270641; data zamieszczenia: 08.08.2014

Znak ZP/7/5.3-2/2014

Treść ogłoszenia

SIWZ i załączniki 1-2, 4-9

SIWZ - załącznik 3 - Dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia - (serwer FTP)

SIWZ - załączniki nr 1, 4-8 (wersja edytowalna)

Termin składania ofert: do dnia 29.08.2014 r., do godz. 12:00.

19.08.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 1
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji w Dz.Urz.UE
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane 21.08.2014 r.

Zmiana terminu składania ofert: do 11.09.2014 r., godz. 12:00

21.08.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 2

01.09.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 3 - informacja o wizji lokalnej

04.09.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 4

05.09.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 5
Wyjaśnienia SIWZ nr 5 - załącznik nr 1 (aktualizacja 05.09.2014 r.)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do publikacji w Dz.Urz.UE

Zmiana terminu składania ofert:  do 12.09.2014 r., godz. 12:00

08.09.2014 r.
Informacja o wizji lokalnej

25.09.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

30.10.2014r.
Unieważnienie informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.11.2014 r.
Ponwony wybór oferty najkorzystniejszej

Kraków, 6 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Zaprojektowanie i wykonanie L@b Gallery – powierzchni wystawienniczej w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)

Numer ogłoszenia: 2014/S 149-267720; data zamieszczenia: 06.08.2014

Znak ZP/6/5.3-2/2014

Treść ogłoszenia

SIWZ

SIWZ - załączniki nr 1, 3-7 (wersja edytowalna)

Termin składania ofert: do dnia 11.09.2014 r., do godz. 12:00

14.08.2014 r.

Wyjaśnienia SIWZ nr 1

19.08.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 2
Opis standardu pomieszczeń
Opis standardu pomieszczeń (rysunki)

22.08.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 3
Wyjaśnienia SIWZ nr 3 - załącznik - Opis projektu cyfryzacji AV, Branża słaboprądowa
Zmiana ogłoszenia - przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

Zmiana terminu składania ofert: 22.09.2014 r., godz. 12:00

01.09.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 4

04.09.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 5

10.09.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 6 i informacja o wizji lokalnej

19.09.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 7
Zmiana ogłoszenia - przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE

Zmiana terminu składania ofert: 26.09.2014 r., godz. 10:00

22.10.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

04.12.2014 r.
Informacja o unieważnieniu wyboru oferty z 22.10.2014 r. i o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej

Kraków, 5 lipca 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Dokończenie realizacji budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w ramach projektu pn.Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego(PO IG 5.3)

Numer ogłoszenia: 2014/S 127-225907; data zamieszczenia: 05.07.2014

Znak ZP/5/5.3-2/2014

Treść ogłoszenia

SIWZ i załączniki 1-2, 4-9

SIWZ - załącznik 3 - Dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia

SIWZ - załącznik 3 - Dokumenty stanowiące opis przedmiotu zamówienia - drugie źródło (serwer FTP)

SIWZ - załączniki nr 1, 4-8 (wersja edytowalna)

Termin składania ofert: do dnia 24.07.2014 r., do godz. 10:00

11.07.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 1

16.07.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 2 z załącznikiem (aneks nr 3 do przedmiaru robót)
Aneks nr 3 do przedmiaru robót (wersja edytowalna)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przesłane do publikacji w Dz.Urz.UE)
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE

21.07.2014 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 3

22.07.2014 r.
Modyfikacja SIWZ

24.07.2014 r.
Modyfikacja SIWZ nr 2
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przesłane do publikacji w Dz.Urz.UE)
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE

Zmiana terminu składania ofert: 01.08.2014 r., godz. 12:00

28.07.2014 r.
Wyjaśnienia i modyfikacja SIWZ nr 3

04.08.2014 r.
Unieważnienie postępowania

 

Kraków, 14 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie o zamówieniu:

Pełnienie obowiązków inżyniera dla kontraktu na dokończenie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą wraz z zapewnieniem nadzoru inwestorskiego w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)

Numer ogłoszenia: 127162 - 2014; data zamieszczenia: 14.04.2014

Znak ZP/4/5.3-2/2014

Treść ogłoszenia

SIWZ

SIWZ - załącznik 7a - Ogólne Warunki Kontraktu

SIWZ - załączniki nr 1-6 (wersja edytowalna)

Termin składania ofert: do dnia 23.04.2014 r., do godz. 12:00

17.04.2014 r.

Wyjaśnienia SIWZ nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert na: 24.04.2014 r., do godz. 12:00

22.05.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

07.07.2014 r.
Unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 22.05.2014 r.

29.07.2014 r.
Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Kraków, 28 marca 2014 r.

Ogłoszenie o konkursie:

Konkurs jednoetapowy na opracowanie koncepcji Centrum Zaawansowanych Technologii Multimedialnych (Laboratorium Multimedialne) w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego PO IG 5.3
Numer ogłoszenia: 67221 - 2014; data zamieszczenia: 28.03.2014

Znak ZP/3/5.3-2/2014

Treść ogłoszenia

Regulamin konkursu

Regulamin konkursu - załączniki nr 12 i 13

Regulamin konkursu - załączniki nr 1-5,7-8,10-11 w wersji edytowalnej

04.04.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu
Ujednolicona wersja załącznika nr 5 do Regulaminu - wersja edytowalna

Uwaga - zmiana terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 11.04.2014 r. godz. 14:00.

09.04.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wyjaśnienia treści Regulaminu Konkursu nr 2

Uwaga - zmiana terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do dnia 16.04.2014 r. godz. 14:00.

24.04.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana harmonogramu konkursu

09.05.2014 r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.05.2014 r.
Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu nr 3
Dokumentacja rysunkowa (pdf)
Dokumentacja rysunkowa (dwg)

21.05.2014 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana harmonogramu konkursu

30.05.2014 r.

Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu nr 4

04.06.2014 r.
Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu nr 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

09.06.2014 r.
Wyjaśnienia treści Regulaminu konkursu nr 6
Wyjaśnienia - załącznik nr 10 (wersja edytowalna)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23.06.2014 r.
Informacja o wyborze najlepszej pracy konkursowej

Kraków, 14.01.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie gwarancji bankowej w wysokości do 17 072 644,34 PLN jako dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań Zamawiającego wynikających z postanowień umowy o udzielenie wsparcia Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3).

Numer ogłoszenia: 2014/S 009-011528

Treść ogłoszenia

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączników

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 31 stycznia 2014 roku, godz. 14:00

Zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienie 1

Wyjaśnienie 2

07.04.2014 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Kraków, 05.11.2013 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Dokończenie robót budowlanych w zakresie kotłowni gazowej na potrzeby ogrzewania budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego (PO IG 5.3).

Postępowanie ZP/8/5.3-2/2013

Numer ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych: 450832 - 2013; data zamieszczenia: 05.11.2013

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załączniki 1-6 - wersja edytowalna

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik 8 (Opis przedmiotu zamówienia) - plik RAR

Termin składania ofert w postępowaniu: 20.11.2013 roku, godz. 12:00

 

15.11.2013 r.
Wyjaśnienia SIWZ nr 1

Załącznik - „Opis techniczny do projektu wykonawczego zamiennego technologii kotłowni gazowej wraz z węzłem cieplnym, przyłącza c.o. oraz instalacji wew. wod-kan i c.o. w budynku kotłowni z przyłączem kanalizacji sanitarnej oraz wody w Budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 467918-2013

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert na dzień 22.11.2013 r., godz. 12:00.

21.11.2013 r.

Wyjaśnienia SIWZ nr 2


Załącznik nr 1 - „Projekt wykonawczy zamienny - Instalacje Sanitarne - Instalacje wentylacji i klimatyzacji”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 476810-2013

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.11.2013 r., godz. 12:00.

22.11.2013 r.

Wyjaśnienia SIWZ nr 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP nr 480678-2013

Uwaga. Zmiana terminu składania ofert na dzień 25.11.2013 r., godz. 16:00.

06.12.2013 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


Kraków, 05.09.2013 r.

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 41 L, 31 864 Kraków

Tel.: (12) 640 19 40(12) 640 19 40  fax: (12) 640 19 45, www.sse.krakow.pl
spółka zarządzająca krakowską specjalną strefą ekonomiczną, działając na zlecenie Województwa Małopolskiego
w oparciu o ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) i Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2108 ze zm.) oraz na podstawie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego (Dz. U. Nr 254, poz.2542 z późn. zm.),  zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym:
mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz nabędzie nieruchomość opisaną w pkt. 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży), na której będzie prowadzona działalność gospodarcza.

1. W przetargu mogą uczestniczyć przedsiębiorcy zamierzający podjąć na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej działalność gospodarczą, na podstawie Zezwolenia, spełniającą wymogi określone w ustawie z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie krakowskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2545 ze zm.).

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana, składająca się z działek nr 2416/8 i 2414 o łącznej powierzchni 1,3591 ha, obręb: Maniowy, położonych na terenie gminy Czorsztyn, Województwo Małopolskie, objętych kw. nr NS1T 00015550/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Nowym Targu. Nieruchomość jest własnością Województwa Małopolskiego.

3. Cena wywoławcza brutto wyżej wymienionej nieruchomości określona została na łączną kwotę 763 000 zł (słownie złotych: siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym podatek VAT

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o., „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” za cenę 10.000,00 zł plus 23% podatek VAT oraz wpłata, najpóźniej do dnia 4 listopada 2013 r., wadium w pieniądzu w wysokości 10 % łącznej ceny wywoławczej brutto, tj. 76 300,00 zł (słownie siedemdziesiąt sześć tysięcy trzysta złotych 00/100).

5. Cena „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” oraz wadium w wyżej określonej wysokości  będą uznane za skutecznie wpłacone, w terminach określonych w pkt 4 powyżej, na rachunek bankowy KPT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie nr: 75 1930 1220 2012 1212 4789 0002 prowadzony przez BPS S.A. I Oddział w Krakowie o ile w tych terminach zostaną zaksięgowane na ww. rachunku.

6. Przeznaczenie nieruchomości: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Czorsztyn zatwierdzonym uchwałą nr XVII/147/2012 Rady Gminy Czorsztyn z 15 czerwca 2012 r. działki nr 2414, 2416/8 oznaczone symbolami 1.1 PU, stanowią teren o przeznaczeniu pod zabudowę o funkcji przemysłowej, wytwórczości i usług.

7. Oferta składana na przetarg powinna zawierać wszystkie elementy wymienione w „Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu”. Ocena przedsięwzięcia gospodarczego przedstawionego w ofercie będzie dokonana w oparciu o kryteria zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. (Dz. U. Nr 254, poz.2542 z późn. zm.).

8. Specyfikację istotnych warunków przetargu, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można odebrać za okazaniem oryginału dowodu wpłaty w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L lub przez złożenie wniosku wraz z dowodem wpłaty o przesłanie Specyfikacji na adres inwestora – uczestnika przetargu, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 15:00.

9. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg pisemny nieograniczony łączny – 8 listopada 2013 r., w siedzibie KPT sp. z o.o. w Krakowie przy al. Jana Pawła II 41 L w terminie do dnia 8 listopada 2013 r. do godz. 15:00.

10. Komisyjne otwarcie ofert oraz część jawna przetargu nastąpi w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L w dniu 15 listopada 2013 r. o godz. 12:00.

11. Wadium wniesione przez uczestnika, który zostanie wyłoniony w wyniku przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia Nieruchomości.

12. Osobom, które nie zostały wyłonione w przetargu, wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, po pisemnej dyspozycji wpłacającego.

13. Organizator przetargu zawiadomi osobę wyłonioną w wyniku przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. W przypadku niestawienia się nabywcy w terminie i miejscu podanym w zawiadomieniu bez uzasadnionego usprawiedliwienia lub w inny sposób uchylania się od zawarcia umowy sprzedaży Nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy. W tym przypadku wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

14. Koszty sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe związane z dokonaniem wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca Nieruchomości.

15. Nabywca przejmuje Nieruchomość w stanie istniejącym na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

16. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu, gdy wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a także w sytuacji gdy postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą wydanie zezwolenia lub zawarcia ważnej umowy na udostępnienie prawa do nieruchomości. O unieważnieniu postępowania Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. powiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferował ceny wyższej od ceny wywoławczej, jeżeli komisja przetargowa stwierdzi, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu, a także w razie braku złożenia jakiejkolwiek oferty.

18. Informacji na temat przetargu i „Specyfikacji istotnych warunków przetargu” udziela się w siedzibie Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o., 31-864 Kraków, al. Jana Pawła II 41 L, tel. (12) 640 19 40(12) 640 19 40 , fax (12) 640 19 45.

19. Treść niniejszego ogłoszenia, w języku polskim, dostępna jest na stronie internetowej www.sse.krakow.pl.

20. Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

 

Kraków, 27.08.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa i montaż komputerowych szaf rack, modułów dystrybucji zasilania PDU oraz licencji oprogramowania do monitorowania PDU w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)
Postępowanie ZP/7/5.3-2/2013

Numer ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych: 346134 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załączniki 1-7 wersji edytowalnej

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik 8

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik 9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik 9 – Rysunek nr 1

Termin składania ofert w postępowaniu: 05.09.2013 roku, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 06.09.2013 r.

 

Kraków, 27.08.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej Brazylii dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)

Postępowanie ZP/6/5.3-2/2013

Numer ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych: 346132 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załączniki 1-5 w wersji edytowalnej

Termin składania ofert w postępowaniu: 04.09.2013 roku, godz. 12:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 18.09.2013

 

Kraków, 31.07.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa i montaż komputerowych szaf rack, modułów dystrybucji zasilania PDU oraz licencji oprogramowania do monitorowania PDU w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)

Postępowanie ZP/5/5.3-2/2013

Numer ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych: 305082 - 2013; data zamieszczenia: 31.07.2013

Treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załączniki 1-7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik 8


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik 9

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik 9 – Rysunek nr 1

SIWZ - załączniki 1-7 w wersji edytowalnej

Termin składania ofert w postępowaniu: 14.08.2013 roku, godz. 10:00

Wyjaśnienia SIWZ – 09.08.2013

Informacja o unieważnieniu postępowania – 19.08.2013

 

Kraków, 22.07.2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wykonanie systemu do zarządzania Małopolskim Parkiem Technologii Informacyjnych w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)

Postępowanie ZP/4/5.3-2/2013

Numer ogłoszenia - Biuletyn Zamówień Publicznych: 287836 - 2013; data zamieszczenia: 22.07.2013
 

Treść ogłoszenia 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 1, 3-9 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia załącznik 2  

SIWZ - załączniki 1, 3-7 w wersji edytowalnej  

SIWZ - załącznik 2 w wersji edytowalnej  

Termin składania ofert w postępowaniu: 02.08.2013 roku, godz. 10:00

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty -19.08.2013 r.

 

Kraków, 12 lipca 2013 r.

Organizacja konferencji Annual Business in Małopolska Meeting 2013.
Numer ogłoszenia: 141983 - 2013; data zamieszczenia: 12.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Treść ogłoszenia

SIWZ wraz z załącznikami

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Wyjaśnienia

Wyjaśnienia 2

Informacja o wyborze

 

Kraków, 10 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Dostawa i wdrożenie środowiska świadczenia usług chmury obliczeniowej i ochrony danych w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3).

Znak ZP/3/5.3-2/2013

Numer ogłoszenia: 

2013/S 132-228255

Treść ogłoszenia

Informacja dodatkowa do ogłoszenia (przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

SIWZ - wzory formularzy (załączniki nr 1-7) w wersji edytowalnej

SIWZ - załącznik nr 8

SIWZ - załącznik nr 9

Termin składania ofert w postępowaniu: 19.08.2013 roku, godz. 10:00

Informacja dodatkowa do ogłoszenia (opublikowana w Dz. Urz. UE)

Odpowiedzi na pytania wykonawców: 26.07.2013

Wyjaśnienia do SIWZ nr 2 - 02.08.2013

Zaktualizowana treść załącznika nr 2 do SIWZ – wersja edytowalna

Zmiana do ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert) (przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 22.08.2013 r., godz. 12:00.

Zmiana do ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert) (opublikowana w Dz.Urz.UE)

Wyjaśnienia SIWZ nr 3 – 13.08.2013

Informacja o przesunięciu terminu składania ofert

Zmiana do ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert) (przesłana do publikacji w Dz.Urz.UE)

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 26.08.2013 r., godz. 12:00.

Zmiana do ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert) (opublikowana w Dz.Urz.UE)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - 12.09.2013 r.

 

Kraków, 2 lipca 2013 r.

Organizacja konferencji Annual Business in Małopolska Meeting 2013
Numer ogłoszenia: 131111 - 2013; data zamieszczenia: 02.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Pytanie i wyjaśnienia 4

Pytanie i wyjaśnienia 3

Pytanie i wyjaśnienia 2

Pytania i wyjaśnienia

Treść ogłoszenia - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

SIWZ wraz z załącznikami

Informacja o unieważnieniu

 

Kraków, 16 kwietnia 2013 r.

REGULAMIN KONKURSU

jednoetapowego o wartości poniżej 200 000 Euro na opracowanie koncepcji gry promującej Małopolski Park Technologii Informacyjnych w ramach projektu pn.
„Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności

Znak ZP/1/5.3-2/2013

Numer ogłoszenia 150526 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013

Treść ogłoszenia

Regulamin

Formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie – załącznik nr 1

Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z konkursu – załącznik nr 2

Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału z konkursu – załącznik nr 3

Wzór wykazu głównych usług – załącznik nr 4

Wzór karty identyfikacyjnej – załącznik nr 5

Wzór umowy – załącznik nr 6

Informacja o projekcie MPTI – załącznik nr 7

Wyjaśnienia regulaminu

Zmiana ogłoszenia

Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie

Zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienia regulaminu 2

Informacja o wyborze

 

Kraków, 21.12.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie usług doradztwa technicznego dla części inwestycyjnej projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności - na rok 2013

Znak ZP/10/5.3-2/2012

Numer ogłoszenia: 526124 - 2012; data zamieszczenia: 21.12.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 i 5 w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: 31.12.2012 roku, godz 10:30

Informacja o wyborze

 

Kraków, 13.12.2012 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonym na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.)
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ww. ustawy, przedmiotem którego jest „Umieszczenie reklamy w gazecie pokładowej”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Treść

Informacja o wyborze

 

Kraków, 08.11.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej na Tajwanie i w Hongkongu dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności

Znak ZP/9/5.3-2/2012

Numer ogłoszenia: 439244 - 2012; data zamieszczenia: 08.11.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: 12.11.2012 roku, godz. 09:30

Wybór oferty

 

Kraków, 30.10.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja i przeprowadzenie wizyty studyjnej na Tajwanie i w Hongkongu dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności

Znak ZP/8/5.3-2/2012

Numer ogłoszenia: 426102 - 2012; data zamieszczenia: 30.10.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1, 2, 3, 4 w wersji edytowalnej

Zmiana SIWZ

Termin składania ofert: 07.11.2012 roku, godz. 09:30

Wybór oferty i unieważnienie

 

Kraków, 03.10.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przygotowanie i przeprowadzenie dorocznej III konferencji z cyklu Inteligentne Miasto Kraków pt. „Strategia dla inteligentnego Krakowa” w ramach projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013,os priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności.

Znak ZP/7/5.3-2/2012

Numer ogłoszenia: 378764 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1,2,3,4 w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: 11 października 2012 roku, godz. 10:00

Odpowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o wyborze wykonawcy

 

Kraków, 02.10.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Przyłączenie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych do sieci energetycznej, w ramach Projektu pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego” (PO IG 5.3)

Znak ZP/6/5.3-2/2012

Data przesłania ogłoszenia:02.10.2012

Ogłoszenie o zamówieniu (przesłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej)

SIWZ

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku przesłanek do wykluczenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Kraków, 24.08.2012 r.

Organizacja konferencji Annual Business in Małopolska Meeting 2012
Numer ogłoszenia: 183475 - 2012; data zamieszczenia: 24.08.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania 2

Informacja o wyborze

 

Kraków, 08.08.2012 r.

OGŁOSZENIE

o prowadzonym postępowaniu, którego przedmiotem jest:

 „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie”.

Ogłoszenie

Wniosek

Ogłoszenie o wyborze

 

Kraków, dnia 13.08.2012 roku

Informacja o zmianach w treści ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu

dotyczy: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby budynku Inkubatora Technologicznego w Krakowie przy al. Jana Pawła II 41 L w Krakowie” 

Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie al. Jana Pawła II 41 L uprzejmie informuje,  że z dniem 13 sierpnia 2012 roku zmianie uległa treść Ogłoszenia z dnia 8 sierpnia 2012 roku.

Zmiana dotyczy treści Sekcji III pkt. 2. Ogłoszenia w zakresie dokumentów jakie winien złożyć Wykonawca oraz Sekcji IV Ogłoszenia w zakresie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu z dnia 16 sierpnia 2012 roku godz. 10.00  na dzień 20 sierpnia 2012 roku godz. 10.00.

Skorygowane ogłoszenie

 

Kraków, 21.05.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego w Hiszpanii z zakresu funkcjonowania ośrodków innowacyjności oraz metod skutecznego łączenia świata biznesu z nauka i administracją dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności

Numer ogłoszenia: 164986 - 2012; data zamieszczenia: 21.05.2012

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załączniki nr 1,2,3,4 w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: 29 maja 2012 roku, godz. 10:00

Wyjaśnienia SIWZ 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 175368-2012

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert: 1 czerwca 2012 roku, godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie przetargu - wybór wykonawcy

 

Kraków, 13.03.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Wykonanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Projektu pn. "Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego" (PO IG 5.3). - etap II

Numer ogłoszenia: 2012/S 50-081406

Treść ogłoszenia

Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i załączników

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10 kwietnia 2012 roku, godz. 12:00

Informacja o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie zmieniające ogłoszenie o zamówieniu

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 23 kwietnia 2012 roku, godz. 12:00

Rozstrzygnięcie przetargu - wybór wykonawcy

 

Kraków, 24.02.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja wizyty studyjnej pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w Dolinie Krzemowej (Kalifornia, USA) w ramach promocji projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności

Numer ogłoszenia: 56340 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1 i 2

Termin składania ofert: 5 marca 2012 roku, godz. 10:00

Modyfikacja treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert: 7 marca 2012 roku, godz. 10:00

Wyjaśnienie SIWZ 1

Wyjaśnienie SIWZ 2

Wybór wykonawcy – rozstrzygniecie przetargu

 

Kraków, 22.02.2012 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Organizacja i przeprowadzenie szkoleń podstawowych dla pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego w ramach projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, oś priorytetowa 5 Dyfuzja Innowacji, Działanie 5.3 Wspieranie Ośrodków Innowacyjności

Numer ogłoszenia: 53684 - 2012; data zamieszczenia: 22.02.2012

Treść ogłoszenia

SIWZ

Załączniki 1 i 2 do SIWZ w wersji edytowalnej

Termin składania ofert: 1 marca 2012 roku, godz. 10:00.

Wyjaśnienia SIWZ nr 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana terminu składania ofert: 2 marca 2012 roku, godz. 10:00.

Rozstrzygnięcie przetargu – wybór wykonawcy

 

Kraków, 05.01.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług prawniczych z zakresu wszystkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.), postępowań o udzielenie zamówień publicznych dotyczących realizacji projektu pn. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego

Numer ogłoszenia: 6121 - 2012; data zamieszczenia: 05.01.2012

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

 

Kraków, 08.12.2011 r.

Ogłoszenie o Przetargu pisemnym nieograniczonym ofertowym 

Przedmiotem przetargu jest samochód osobowy marki Peugeot 307 o numerze rejestracyjnym KR 540AP, rok produkcji 2005, nr nadwozia VF33CKFUC84310244,  przebieg 118 000 km.

NAZWA SIEDZIBA I ADRES PODMIOTU PROWADZĄCEGO PRZETARG (SPRZEDAJĄCY):

Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie przy Al. Jana Pawła II 41L
NIP: 675-11-57-834
REGON: 351381295
KRS: 0000058058
Kapitał zakładowy: 17.567.000 zł
Telefon: +48 12 640 19 58+48 12 640 19 58 
Faks: +48 12 640 19 45              

Treść ogłoszenia

Wzór umowy kupna- sprzedaży

 

Kraków, 05.12.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kraków: Świadczenie usług doradztwa technicznego dla części inwestycyjnej Projektu pt. Małopolski Park Technologii Informacyjnych - Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego
Numer ogłoszenia: 318271 - 2011; data zamieszczenia: 05.12.2011

Treść

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Wyjaśnienie SIWZ

 

Kraków, 28.11. 2011 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ogrzewanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w Krakowie w sezonie zimowym 2011/2012

Nr postępowania ZP/13/5.3-2/2011

Ogłoszenie

SIWZ

Załącznik 1

Załącznik 2.1

Załącznik 2.2

Załącznik 3

Wyjaśnienie SIWZ

 

Kraków, 16.11.2011 r.

Ogłoszenie o aukcji

Regulamin

Oświadczenie

Wzór umowy

 

Kraków 03.11.2011 r.

Ogłoszenie o Aukcji

Treść ogłoszenia

Regulamin (załącznik 1)

Oświadczenie (załącznik 2)

Wzór umowy (załącznik 3)

Kraków, 21.10. 2011 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Ogrzewanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w Krakowie w sezonie zimowym 2011/2012

Nr postępowania ZP/11/5.3-2/2011

 

Kraków, 19.10.2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych oraz dorocznej konferencji Inteligentne Miasto Kraków - rekomendacje dla Polski

Numer ogłoszenia: 274177 - 2011; data zamieszczenia: 19.10.2011

Kraków, 13.10.2011 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Ogrzewanie budynku Małopolskiego Parku Technologii Informacyjnych w Krakowie w sezonie zimowym 2011/2012
Nr ogłoszenia: 334820 - 2011

SIWZ
Ogłoszenie
Załącznik 1 - oferta
Załącznik 2.1 - Oświadczenie
Załącznik 2.2 - Oświadczenie
Załącznik 3 - wzór umowy 

Informacja o dopuszczeniu do udziału w konkursie, wraz z informacją o przesunięciu terminu składania prac konkursowych i planowanego terminu zakończenia oceny prac konkursowych.[JM1]  

 


 [JM1]Informacja na stronę wwwOsoba publikująca Jacek
Data publikacji 2008-12-31 11:32:08
Data aktualizacji 2016-05-31 16:16:26


Dziennik dokumentu